สินเชื่อที่อยู่อาศัย ลูกค้าสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่มาภาพจาก www.scbeasy.com

ลักษณะบริการ

1. วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน
2. อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลายแบบ ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว
3. ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติของผู้ขอกู้

1. มีสัญชาติไทย
2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์
3. เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร อัยการ ผู้พิพากษา และอาจารย์มหาวิทยาลัยระดับผู้ 
ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระ รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี หรือ 70 ปี (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

      เอกสารแสดงรายได้

     เอกสารทางด้านหลักประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน หรือรายได้ และสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)
 • ภาพถ่ายกรรมสิทธิ์หลักประกัน
 • สัญญาซื้อขาย
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินกรณีผ่อนชำระเงินกู้ จากสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 6 เดือน (กรณี Refinance 


หมายเหตุ :

* การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารฯกำหนด  

ที่มาข้อมูลจาก

http://www.scb.co.th

http://www.ktb.co.th

https://www.krungsri.com

อัตราดอกเบี้ยและโปรโมชั่นธนาคารต่างๆสำหรับอาชีพพิเศษ

 

Visitors: 655,782