ช็อปช่วยชาติ ปี 2560 ลดหย่อนภาษี

เปิดเงื่อนไขรายละเอียด ช็อปช่วยชาติ ปี 2560 ลดหย่อนภาษี


  กลับมาอีกครั้งสำหรับมาตรการ “ช็อปช่วยชาติ” โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี หรือ ช็อปช่วยชาติ ระหว่างวันที่ 11 พ.ย. ถึง 3 ธ.ค. 2560 ในการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการในประเทศ ซึ่งทางกระทรวงการคลังคาดว่าจะสูญรายได้จากมาตรการดังกล่าว 2,000 ล้านบาท แต่จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่ารายได้ที่เสียไป ซึ่งช่วยกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย หรือ GDP ได้ร้อยละ 0.05

สำหรับเงื่อนไขมีดังนี้ 

 

สินค้าและบริการใดบ้างที่สามารถนำมาคำนวนลดหย่อนภาษีได้ และนำมาคำนวนลดหย่อนภาษีไม่ได้

 

ช้อปช่วยชาติ 2560 ใช้หลักฐานอะไรเพื่อยื่นลดหย่อนภาษี ?

          ผู้ที่ซื้อสินค้าต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่ง ป.รัษฎากร จากร้านที่ซื้อสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะต้องมีการระบุข้อความดังนี้

          1. คำว่า "ใบกำกับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
          2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้า
          3. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี = เลขประจำตัวบัตรประชาชน)
          4. หมายเลขของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)
          5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
          6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการอย่างชัดแจ้ง
          7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
          8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด (ถ้ามี) เช่น คำว่า เอกสารออกเป็นชุด สำเนาใบกำกับภาษี ฯลฯ

 

แหล่งที่มาข้อมูล :www.kapook.com

              

Visitors: 661,979